הסכם משתמש

הגדרות

"בעלים" - עריכה food.techinfus.com/iw/.

"אתר" הוא פרויקט האינטרנט של הבעלים: "food.techinfus.com/iw/"- פורטל מידע זמין בכתובת https://food.techinfus.com/iw/.

"משתמש" - פירושו כל אדם שיוצר קשר, מחבר או מסייע לצד ג 'כלשהו לקבל גישה לכל סוג של מידע או מידע המפורסם באתר של הבעלים, וכן קשור לקישורים המוזכרים באתר, שהורדו מהאתר, או קיבלו על ידי כניסה לאתר.

הוראות כלליות

הסכם זה על השימוש באתר (להלן "ההסכם") נחתם בין הבעלים לבין כל משתמש. ההתייחסות לאחד מהקטעים באתר, כמו גם מיקום קישורים אליו, ציטוט והדפסת מחדש של חומרי האתר, מרמזים על הסכמת המשתמש המחייבת כחוק כדי לעמוד בתנאים ובהוראות הסכם זה. הבעלים והמשתמש מכונים באופן קולקטיבי "הצדדים".

הגבלת האחריות

  1. המשתמש מסכים במפורש שהוא משתמש באתר על אחריותו בלבד. תרופות, חומרי מידע אודות השימוש בהן, המוצגות באתר, משמשות רק לצורך היכרות ואינן יכולות לשמש כמדריך לטיפול וטיפול עצמי, וניתן להשתמש בהן אך ורק תחת פיקוח רפואי.
  2. הנהלת האתר אינה אחראית לנזק אפשרי לבריאותך, טיפול עצמאי המתבצע על פי ההמלצות שניתנו באתר. המשתמש אחראי במלואו לכל פרשנות שגויה שעלולה להתעורר כתוצאה מצפייה, קריאה או העתקה של חומרים הכלולים באתר, ולכן אף גורם משפטי או טבעי לא יכול להיות אחראי לשימוש בחומרים שהוזכרו. בשום פנים ואופן לא תונח האחריות על ההשלכות הכרוכות במישרין או בעקיפין בשימוש במידע המפורסם באתר זה על בעל האתר ולהוות בסיס להעמדתם לדין.
  3. לא הנהלת האתר, ולא שותפיו או עובדיו מבטיחים את פעולת האתר ללא הפרעה וללא שגיאות; הם גם לא מתחייבים כי הן יהיו הן התוצאות שהתקבלו במהלך השימוש באתר והן ברמת הדיוק והיישום של חומריו.

שינויים בתכני האתר

כל המידע והחומרים המפורסמים באתר זה מוצגים ללא התחייבות כי אינם יכולים להכיל שגיאות. לבעל האתר הזכות לשנות את המידע והחומרים המפורסמים באתר זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת על שינויים כאמור.

סימני מסחר

סימני מסחר רשומים, סימנים המוזכרים באתר הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

שינוי תנאים

הסכם זה אינו חוזה. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות הסכם זה וכן להציג הסכם חדש. שינויים מסוג זה נכנסים לתוקף מרגע פרסוםם באתר. השימוש בחומרי האתר על ידי המשתמש לאחר תיקון ההסכם פירושו אוטומטית לקבלתם.

השאירו תגובה

ירקות

פרי

פירות יער